วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ค้านโยกปลัดอบจ.นครนายกไปสระบุรี คาดแฝงนัยทางการเมือง

ค้านโยกปลัดอบจ.นครนายกไปสระบุรี คาดแฝงนัยทางการเมือง

อบจ.สระบุรี ค้านการรับโอนปลัด อบจ.นครนายก หลังมีการอ้างคำสั่ง ม.44 โอนย้ายเพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ ยืนยันไม่มีการขัดแย้งและเชื่อว่าอาจเป็นการวางตัวโดยมีนัยทางการเมืองแอบแฝง

จากกรณี หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (อบจ.สระบุรี) อ้างถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และไม่สามารถดำเนินการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความสมัครใจได้ สำนักงาน ก.จ.จึงมีมติให้โอน นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ อบจ.สระบุรี ออกคำสั่งรับโอนตามมติ ก.จ.ดังกล่าว

ทั้งนี้หาก อบจ.สระบุรี ไม่ดำเนินการตามมติ ก.จ. ให้ผู้ว่าราชการการจังหวัดสระบุรี รายงานต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ต้องสอบสวนเพื่อให้ รมว.มหาดไทย สั่้งการตามที่เห็นสมควร นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดฯ ซึ่งทำหน้าที่รักษาการแทนปลัด อบจ.สระบุรี เห็นว่า อบจ.สระบุรี ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.และ ตำแหน่งปลัด อบจ.สระบุรี  มีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารและรัฐบาล และอยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกตาม คำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมตำแหน่งว่าง จึงขอสงวนตำแหน่งไว้ เพื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ที่ ก.จ. ดำเนินการ จึงได้ทำหนังสือถึง นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อให้รายงานต่อ รมว.มหาดไทย ชะลอการมีคำสั่งรับโอนตำแหน่งปลัด อบจ.ดังกล่าวเอาไว้ก่อน ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างการเสนอต่อ เลขานุการ ก.จ.เพื่อชะลอการรับโอน เพื่อให้เสนอต่อ รมว. มหาดไทย สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ สาเหตุที่ อบจ.สระบุรี จำเป็นต้องชะลอการรับโอนตำแหน่งดังกล่าวเอาไว้ก่อนเนื่องจาก เห็นว่า อาจมีนัยทางการเมือง เนื่องจากที่ผ่านมามีการปรากฎภาพทางสื่อมวลชนว่า นายเรืองศักดิ์ มีความสนิทสนมกับนายสัญญา บุญ-หลง นายก อบจ.นครนายก และมีการหารือกันในทางการเมือง ซึ่งนายสัญญา ก็ได้มีการประกาศตัวผ่านสื่อมวลชนหลายแขนง ด้วยว่า จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.สระบุรี ในสมัยหน้านี้อีกด้วย ซึ่ง อบจ.นครนายก ได้มีความพยายมเสนอย้าย นายเรืองศักดิ์ มาดำรงตำแหน่ง ปลัด อบจ.สระบุรี จึงถูกมองว่าเป็นการโยกย้ายมาเพื่อมีประสงค์ทางการเมืองหรือไม่  กรณีดังกล่าว อบจ.สระบุรี จึงจำเป็นขอให้มีการชะลอเรื่องนี้เอาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในภายภาคหน้า เพื่อเป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หนังสือขอชะลอการรับโอน นายเรืองศักดิ์ อยู่ระหว่างการรอเสนอต่อ รมว.มหาดไทย เพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร ซึ่งขณะนี้ อบจ.สระบุรี อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวตามกฎหมายอีกทางหนึ่งต่อไป

About The Author