วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุรินทร์-เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง

สุรินทร์-เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง

เมื่อวันที่ 22ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาเด็กและเยาวชนไพรขลา จัดโครงการเยาวชนไพรขลารวมใจต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อปลูกฝังเด็กและแนะนำเยาวชนให้รู้โทษภัยของยาเสพติด

ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ง่าย เป็นกลุ่มสำคัญที่ภาครัฐต้องเข้ามาดูแล จากข้อมูลข่าวสารจะพบว่ากลุ่มที่เข้าไปมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเสี่ยงต่อการกระทำความผิดส่วนมากมักจะพบในกลุ่มเด็กเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวอยู่ในช่วงวัยรุ่น อาจเริ่มจากเสพก่อนแล้วผันตัวไปเป็นนักค้ารายย่อยและรายใหญ่

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ให้เด็กเยาวชนไพรขลา ช่วยกันสอดส่องปัญหายาเสพติด รู้จักปฏิเสธการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง

About The Author