วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เจ้าคณะอำเภอสนมแนะหลักธรรม ปรองดองสมานฉันท์ แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

เจ้าคณะอำเภอสนมแนะหลักธรรม ปรองดองสมานฉันท์ แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มีข้อปฏิบัติอันเป็นธรรม สำหรับผู้นำหมู่ชนทุกระดับ ให้ปกครอง บริหารหมู่คณะ ให้ถึงความเจริญ สันติสุข และนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้สำเร็จ และเจริญขึ้นได้ ด้วยหลักการปกครอง/การบริหารที่ดีอีก ๖ ประการ ดังต่อไปนี้

พระครูประทีปธรรมวงศ์ (เจ้าคณะอำเภอสนม) บรรยายให้ความรู้ ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อำเภอสนม ณ หอประชุมอำเภอสนม โดยบรรยาย หลักการ มุ่งแก้ปัญหา พัฒนานำทำความดี มีข้อปฏิบัติอันเป็นธรรม สำหรับผู้นำหมู่ชนทุกระดับ ให้ปกครอง บริหารหมู่คณะ ให้ถึงความเจริญ สันติสุข และนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้สำเร็จ และเจริญขึ้นได้ ด้วยหลักการปกครอง/การบริหารที่ดีอีก ๖ ประการ ดังต่อไปนี้

๑.หลักความถูกต้อง กล่าวคือ ผู้นำหรือผู้ปกครอง/ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับ พึงปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก “ธรรม” และเว้นขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

๒.หลักความเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา โดยไม่เสียหลักการ โดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จักฐานะของตน   รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และรู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอยทรัพย์ ตลอดทั้งงบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ฯลฯ เป็นต้น

๓.หลักความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยธรรมปฏิบัติดังกล่าว  และ/หรือ การบริหารกิจการ ตลอดทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน  ด้วยจิตใจซื่อ มือสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้

 ๔.หลักความยุติธรรม กล่าวคือ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ชื่อว่า “ยุติธรรม” ให้เสมอหน้ากัน  ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความลำเอียง หรือ อคติ ๔

๕.หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่) คือ  ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข     กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจมัธยัสถ์เป็นกลาง วางเฉย เมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้ และไม่ดูถูก เหยียด  ซ้ำเติม

 ๖.หลักความเสียสละ ผู้นำคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เป็นผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ และ/หรือ เพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม

 ด้วยคุณธรรมของผู้นำ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังที่กล่าวนี้  ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์

ข่าวสนมนิวส์

About The Author