วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ต.หนองฮะ ร่วมศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ จ.เลย กลับมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

สุรินทร์-ต.หนองฮะ ร่วมศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ จ.เลย กลับมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 

22 ก.ย.61 นายมีชัย พิมพ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ นครศรี ผอ.รพ.สต.หนองฮะ นางนิรันดร ตะนะสอน ผอ.รพ.บ้านโคกสะอาด เจ้าหน้าที่ และ อสม. เดินทางศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนชุมชนและจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำปี 2561

 

 

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึก การรณรงค์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตได้จากชุมชนและครัวเรือนเองนำกลับไปใช้ทางการเกษตรเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ.

ภาพ – กองทุนสุขภาพตำบลหนองฮะ จ.สุรินทร์

เรียบเรียง – สุทธิศักดิ์ สอนกล้า

About The Author