วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กาญจนบุรี-กองเรือลำน้ำ ฝึกยุทธวิธี เตรียมตนเองให้พร้อม ตามภารกิจที่ได้รับมอบ

กาญจนบุรี-กองเรือลำน้ำ ฝึกยุทธวิธี เตรียมตนเองให้พร้อม ตามภารกิจที่ได้รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 – พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเยี่ยมชมการฝึกทางยุทธวิธี บริเวณแม่น้ำแม่กลอง วัดมโนธรรมาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการมีภารกิจในการจัดและเตรียม พร้อมทางด้านกำลังรบสำหรับปฏิบัติการตามลำน้ำในอาณาเขตและลำน้ำภายในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ป้องกัน ขัดขวาง ทำลายการแทรกซึมและการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศตามลำน้ำตามอาณาเขต

อีกทั้งเป็นหน่วยฝึกและเตรียมยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงโดยมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงรวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคง และป้องกันประเทศ กองเรือยุทธการจึงอนุมัติให้กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ ได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจความคุ้นเคยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในสาขาการปฏิบัติการตามลำน้ำการปฏิบัติงานร่วมกัน

และการใช้อุปกรณ์ต่างๆของเรือให้กับกำลังพลทุกนายที่เข้ารับการฝึกรวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งต่างๆ ในเรือได้

โดยมีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ประกอบด้วยกำลังพลเข้ารับการฝึก จำนวน 191 นาย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ 2 ลำเรือจู่โจมลำน้ำ 6 ลำ เรือยาง 2 ลำและรถยนต์ประเภทต่างๆ 12 คัน ซึ่งจะทำการฝึก ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 27ธันวาคม 2561

ภาพ-ข่าว : สมนึก เชื้อสนุก

About The Author