วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ตรวจประเมินหนองน้ำมีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าแหล่งน้ำของชุมชน ตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

สุรินทร์-ตรวจประเมินหนองน้ำมีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าแหล่งน้ำของชุมชน ตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหนองน้ำมีชีวิตระดับอำเภอ ออกตรวจประเมินหนองน้ำในอำเภอสนม ทั้ง 7 ตำบล ซึ่งอยู่จำนวน 14 หนองน้ำ ทุกหนองน้ำมีชีวิตกับทุกคนในหมู่บ้าน และตำบล

แม้ภัยแล้งปีนี้จะวิกฤติหลายๆพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ แต่ในอำเภอสนมนั้นก็ไม่วิกฤติมากในขาดแคลนน้ำในการดำรงชีพ เพราะแต่ละพื้นที่นั้นมีแหล่งน้ำทุกตำบลคอยหล่อเลี้ยง

ซึ่งอำเภอสนมนั้นมีอยู่ 7 ตำบล และมีหนองน้ำอยู่ 14 หนองน้ำนั้น ทางคณะกรรมการอำเภอสนมได้จะพิจารณา ให้เป็นหนองน้ำที่ มีชีวิต ลำดับที่ 1,2และ 3 ซึ่งทุกหนองน้ำนั้นมีชีวิตกับทุกคนในหมู่บ้านและตำบล

เนื่องจากเป็นหนองน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงประชาชน ในพื้นที่ของหมู่บ้าน และตำบล เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร ส่วนหนองน้ำทุกแห่งมีประวัติความเป็นมาและอยู่คู่ชีวิตชาวบ้านแบบดังเดิมและเป็นวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของชาวบ้านมาช้านาน

จะเห็นได้ว่าแต่ละหมู่บ้านจะหวงแหน และช่วยกันดูแลรักษา จึงมีจิตอาสาในหมู่บ้านออกมาร่วมแรงร่วมใจกันในการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำของชุมชน ทำให้ทุกคนมีวิถีชีวิตที่น่าอยู่และยั่งยืน บนความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพราะหนองน้ำคือชีวิตของชุมชน

ข่าวสนมนิวส์

About The Author