วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

สุรินทร์แล้งจัด ภาครัฐจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร เจาะน้ำบาดาลทดแทน

สุรินทร์แล้งจัด ภาครัฐจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร เจาะน้ำบาดาลทดแทนแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือชลประทาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวพยอม สมสวย ผู้จัดการการเกษตรชุมพลบุรี จำกัด และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้ออกมาดูเยี่ยมสมาชิกตามที่กรมส่งเสริมได้จัดให้มีโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

เพื่อเป็นทุนให้สหกรณ์กู้นำไปให้สมาชิกกู้ต่อสำหรับนำไปลงทุนจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำการเกษตร ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมจากการพึ่งพาแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือชลประทานเพียงแหล่งเดียว

แม่น้ำลำธาร ห้วย หนอง คลองและบึง ฯลฯ เป็นแหล่งน้ำบนผิวดิน เป็นแหล่งรวบรวมน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากน้ำที่ไหลมาบนผิวดิน และบางส่วน ซึมออกมาจากดินเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่จะอำนวยให้ทำการชลประทานขนาดต่าง ๆ

ได้เป็นอย่างดี ปริมาณน้ำที่จะมีในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำธารนั้น ย่อมแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีฝนตกในเขตของลุ่มน้ำนั้นหรือไม่ หรือว่าตกจำนวนมากน้อยเพียงไร บางวันอาจมีน้ำไหลมาในลำน้ำมากเพราะเกิดฝนตกหนัก และอาจมีระดับสูง ไหลล้นเข้าไปท่วมเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกได้เองตามธรรมชาติ

ส่วนในระยะฤดูแล้งไม่มีฝนตกเลย น้ำในแหล่งน้ำประเภทบ่อหนองและบึง ซึ่งได้เก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้นั้น อาจมีน้ำให้ใช้พอบรรเทาความ เดือดร้อนได้บ้าง แต่หากการเจาะน้ำบาดาลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาให้ชาวเกษตรกรเมื่อขาดน้ำทางการเกษตร

ข่าวสนมนิวส์

About The Author