วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

รวมพลังทำความสะอาด “ท่าหาดยาว” แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทับใหญ่

รวมพลังทำความสะอาด “ท่าหาดยาว” แหล่งท่องเที่ยว ตำบลทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 20ก.ย.62 นางนงค์ลักษ์ ชาวสวน นายก อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. จิตอาสา รด.นักเรียน ร.ร.ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นักเรียนผู้สูงอายุ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ ท่าหาดยาว ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

เพื่อให้สะอาด สวยงาม ตามโครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว เพื่อผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาท่าหาดยาว แหล่งท่องเที่ยว ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อต้องการให้สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีนโยบายส่งเสริมโครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อการท่องเที่ยว

นางนงค์ลักษ์ ชาวสวน นายก อบต.ทับใหญ่ กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว จะมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์และบริบทที่ดีในด้านการท่องเที่ยว และยังส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หากท่าหาดยาวแห่งนี้ สะอาด สวยงาม และความปลอดภัย ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ที่มาช่วยกันรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ท่าหาดยาวนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรวมถึงวิถีชุมชนที่น่าสนใจ ที่มีชื่อเสียงมีแม่น้ำที่สวยงามเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและล่องแพ หากเราช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดี ในระยะยาวนั้นก็จะเกิดการสร้างรายได้ให้กับ ต.ทับใหญ่ เป็นจำนวนมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันบูรณาการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ท่าหาดยาว เพื่อพร้อมต้นรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ภาพ/ข่าว อนุวัฒน์ พางาม ข่าวสนมนิวส์

About The Author