วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จัดเต็ม 1 เดียวของจังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ทั้งอำเภอ

จัดเต็ม 1 เดียวของจังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ทั้งอำเภอ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้มีจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการอ่านอำเภอสนม  ภายใต้โครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุขจังหวัดสุรินทร์ 

โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม  โดยมีนางนพรัตน์ ตรงศูนย์  สาธารณสุขอำเภอสนม  เชิญภาคีเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขและ อสม. จาก รพ.สต.ในอำเภอสนมทั้ง 10 แห่ง เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน  โดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย DSPM

นางนพรัตน์   ตรงศูนย์  สาธารณสุขอำเภอสนม   ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของเด็กปฐมวัยในอำเภอสนม  ว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่  มีผู้ปกครองที่เป็นปู่ย่า ตายาย  เป็นผู้เลี้ยงแทน  มักจะปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือหรือสื่อจอใสโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล  ส่งผลให้เด็กหลายคนเป็นเด็กสมาธิสั้น  ก้าวร้าวไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองและมีพฤติกรรมในการเลียนแบบสื่อ

ซึ่งเด็กปฐมวัย  คือเด็กที่มีอายุ 0-5 ปี เป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว จากบิดา มารดา คนรอบข้าง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษาด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม หากเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยซึ่งเป็นรากฐานที่ดี จะทำให้เติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่มีคุณภาพ

นายชัยวัฒน์   ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสนมวิทยาคาร  กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าเด็ก เยาวชนหลายคนเป็นโรคซึมเศร้า  แม้แต่ในพื้นที่อำเภอสนมเองก็มีกรณีที่เยาวชนผูกคอตายซึ่งมีสาเหตุจากการเป็นโรคซึมเศร้าทั้งๆที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองทุกวัน   เพราะฉะนั้นเห็นว่าการพัฒนาเด็ก เยาวชนควรจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์   ซึ่งพ่อ แม่เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากในการดูแลเด็กให้เจริญเติบโตตามพัฒนาการของเด็ก 

ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอสนม มีภารกิจในการดูแลและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงตามศักยภาพ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินพัฒนาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องการมีค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวังและส่งเริมพัฒนาการให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางหนึ่งที่กรมอนามัยกำหนด คือ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM )

มติที่ประชุมในวันนี้มีความเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่สำคัญควรได้รับการพัฒนาทั้งอำเภอ  จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านอำเภอสนมขึ้น 1 ชุด  มีคณะทำงานจำนวน 22 คน 

โดยมีนางนพรัตน์   ตรงศูนย์  สาธารณสุขอำเภอสนมเป็นประธานคณะทำงานฯ และมีเครือข่ายสาธารณสุขและ อสม. จาก รพ.สต.ทั้ง 10 แห่ง เป็นคณะทำงานร่วม  และมีการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการจาก 10 ตำบลๆละ 1 หมู่บ้าน  ใช้ รพ.สต.ทั้ง 10 แห่ง เป็นฐานในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน

โดยเริ่มจากการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานให้มีเทคนิคและเครื่องมือในการทำงาน  รวมทั้งการออกแบบการเก็บข้อมูลติดตามประเมินพัฒนาการของเด็กหลังจากการใช้เครื่องมือชุดกระเป๋านิทานเคลื่อนที่ซึ่งทางโครงการฯจะสนับสนุนให้ตำบลละ 2 ชุด ให้เป็นเครื่องมือสำหรับทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับเด็กปฐมวัยในชุมชนแล้วมีการติดตามประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้เครื่องมือ DSPM ทั้งอำเภอสนม  

ภาพ/ข่าว นายสมุทร สนิทพันธ์ / สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์

About The Author