วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

อบต.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ประกาศเสียงตามรถ ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองอียอ

พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รพ.สต.,กศน.ตำบล และวัดในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง

เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ ให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมชน หรือที่มีผู้คนหนาแน่น รวมทั้งเข้าประเมินคัดกรองทางจิตวิทยาให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

About The Author