วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อำเภอรัตนบุรี จัดความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน ตำบล ป้องกันอาชญากรรม

ผบ.พัน ชรบ.อำเภอรัตนบุรี เปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน ตำบล

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นประธานเปิดการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

โดยมี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ เจริญศรี ผกก.สภ.รัตนบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด วันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 23 -24 ธ.ค.64 เป้าหมายการอบรม

เพื่อให้มี กำลังภาคประชาชนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ในการป้องกันอาชญากรรม การกระทำความผิดกฎหมายป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชน สนับสนุนปฏิบัติภารกิจร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อส. อปพร. ลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี รวมใจกันปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ sanomnews172_n-1024x768.jpg

About The Author