วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (17 พ.ค.61) พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 30 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 281/2560 ลง 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหารพุทธศักราช 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ เป็นว่าที่นาวาเอก ได้แก่ นาวาโท สุภาพ สมพันธ์ เป็นว่าที่เรือเอก ได้แก่ เรือโท บัลลังค์ ตันตวาที เรือโท กฤษณะ ขันตี เรือโท นภา ศาลิคุปต์ เรือโท อำนาจ บุญทะโกสุม เรือโทอดุลย์ บุญเหลือ เรือโท ชรัตน์ คงขาว เรือโท สุทธิชาย หอมยามเย็น เรือโท สินชัย วุฒกรีเกียรติ เรือโท นิกร จันทร์ชู เรือโท มโนมัย ทุมมณี เรือโท ครรชิต แก้วอุไร เรือโท อดิศักดิ์ ศรีบุญเอียด เรือโท อมร ห้าวเจริญ เรือโท ชนิฐ สมชาติ เรือโท วัธชาติ สุขคุ้ม เรือโท ยุวรัตน์ แก้วประดับ เรือโท ธำรงค์ มงคลวงษ์ เรือโท ปรีชา เกลี้ยงประดิษฐ์ เรือโท จิตติ สวัสดิ์ล้น เรือโท อุทัย ชาติชาตรี เรือโท ขุนดง เพ็ชรไธสง เรือโท ถาวร ชูสุวรรณ เรือโท สมพร อุ่นแสง เรือโท สุวัตร จงเลี่ยมกลาง เรือโท อัครเดช แก่นแก้ว เรือโท พงษ์ศักดิ์ อ้นวงษา เรือโท สมทบ พลพิทักษ์ เป็นว่าที่เรือเอก หญิง ได้แก่ เรือโท หญิง รุจิรา ขอบเหลือง เรือโท หญิง ปุณยนุช ภาพันธ์ สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ข้าราชการทุกนายที่ได้รับการประดับยศสูงขึ้น ถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล ในชีวิตการรับราชการทหาร ภาระหน้าที่ที่ทุกท่านได้รับ ก็จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น นับแต่นี้ทุกท่านต้องใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเอง มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่บนที่ตั้งของความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเอง และหน่วยงานทางราชการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ภาพข่าว // เจี๊ยบโฟกัส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0926952344

ข่าว/ สหพล ทีมข่าวภมิภาค

เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข 

About The Author