วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วันท้องถิ่นไทย อำเภอสนม

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอสนม เข้าร่วมพิธี“วันท้องถิ่นไทย”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

         วันนี้ ( 18 มีนาคม 2561 ) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณศาลาเอนกประสงค์สวนสาธารณะหนองสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พร้อมกับให้สาธรณชน ได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นเทศบาลทาฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธ์ศาสตร์หนึ่งในการบริหารบ้านเมืองของรัฐ ในระบอบประชาธิปไตย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายประการ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์

About The Author