วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ม.ราชภัฏสุรินทร์ผุด!! ลานวัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะซแรย์ สะเร็น” ดึงเยาวชนหันมาสนใจ รกกำเนิดของตนเอง(คลิป)

สุรินทร์-ไอเดียเจ๋ง ผุด!!ลานวัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะซแรย์ สะเร็น” ดึงเยาวชนหันมาสนใจรกกำเนิดของตนเอง

วันนี้(5 ก.ค.61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรม ประจำปี 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์  ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะซแรย์ สะเร็น” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ร่วมต้อนรับระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561  ณ. อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  และ  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  หนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  คือ  การอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า  ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ  ตามปรัชญามหาวิทยาลัย  ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ซึ่ง การจัดงานครั้งนี้  มีกิจกรรมหลากหลายประเภท  ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประกอบไปด้วย  กิจกรรมแข่งขันประกอบสำรับอาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์, กิจกรรมประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน ,กิจกรรมแสดงสด  ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  เช่น  เจรียง  เรือมอันเร  และกันตรึมประยุกต์ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรม  เครื่องเงิน  เครื่องจักสาน  การทอผ้า กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ  โดย  กลุ่มศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ,กิจกรรมนิทรรศการภาพถ่าย  โดย  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์, กิจกรรมนิทรรศการจังหวัดสุรินทร์  โดย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ,กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารอาเซียน 4 ประเทศ  และ กิจกรรม เสวนา  “สานศาสตร์  แลศิลป์  ถิ่นสะเร็น”

โดยทุกกิจกรรมของโครงการลานวัฒนธรรม  มุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  เป็นการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบและเห็นความสำคัญศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป

ภาพ – ข่าว / ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว บก.ข่าวสุรินทร์นิวส์

(คลิปประกอบข่าว)

 

About The Author