วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมทำบันทึก (MOU) กับมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

สุรินทร์-ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมทำบันทึก (MOU) กับมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

18 ก.ย.61 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2 – 4 ปี ที่อยู่ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั้งสองหน่วยงานตกลงทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

 

1.ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสาธิต ระดับปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ

2.ร่วมกันให้การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ตามคำร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

3.ร่วมกันนิเทศการสอนครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ตามคำร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

About The Author