วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาครูในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา โดยใช้สื่อดิจิทัล

สุรินทร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาครูในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา โดยใช้สื่อดิจิทัลฯ

วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา โดยใช้สื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วยครูสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 45 คน

ครูสังกัดโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จำนวน 28 คน ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 15 คน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและการอบรมที่ทันสมัยและสามารถรองรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ถึง 100 คน.

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

About The Author